Celoroční rodinné ubytování v Orlických horách

Bukačka

Datum zveřejnění: 4. 2. 2016

Bukačka je nejvýznamějším zvláště chráněným územím v Orlických horách. Bukačka se svou rozlohou 50,72 ha leží v hřebenové partii Orlických hor. Geologický podklad Bukačky tvoří svrové ruly a svory. Převážně kyselá hnědá půda, místy rašelinná půda je většinou hlinitopiščitá, s kameny až balvany, místy dosti vlhká s vrstvou humusu. Předmětem ochrany je pozůstatek zakrslého smrkovo-bukového pralesa s příměsí klenu, jeřábu a javoru. Vzhledem k výšce nad 1000 m n. m. tu můžeme vidět nízké, různě pokroucené bizární tvary stromů. Slabá přirozená obnova je způsobena vlivem drsných klimatických podmínek. Bukačka je též nejbohatší botanickou lokalitou Orlických hor. Na vlhkých až rašelinných loukách se vyskytuje více jak 290 druhů vzácných rostlin, z toho 23 chráněných. V rezervaci Bukačka byla zjištěna celá řada obratlovců a savců, např. čolek horský, slepýš křehký, zmije obecná, ještěrka živorodá, datel černý, kulíšek nejmenší, rejsek horský. Bohatá je na Bukačce i fauna hmyzu. Podrobné informace o výskytu podávají tabule naučné stezky Okolím Deštného. Naučná stezka měří celkem 15 km a jejím posláním je seznámit návštěvníky Orlických hor s krásami přírody a její ochranou, současně také s historií obce Deštné v Orlických horách a jejího okolí. Je zakázáno vstupovat do porostů mimo cestu naučné stezky.

Galerie